دکتر منوچهر رزم‌آرا

وزیر بهداری
در شهرِ لویی کشور جمهوری فرانسه با جناب آقای دکتر منوچهر رزم آرا | وزیر بهداری حکومت پهلوی

تصاویر:

اطلاعات:

منوچهر رزم‌آرا در سال 1311 متولد شد و در خانواده‌ای نظامی و ارتشی رشد کرد. پدر رزم‌آرا یکی از پایه‌ریزان ارتش جدید در زمان رضاشاه بود. وی دانش آموختۀ دبیرستان البرز بوده و ادامۀ تحصیل را در دانشکدۀ پزشکی پاریس انجام داده است. وی پس از بازگشت به ایران وارد ارتش شد و پس از چند سال فعالیت، رئیس بخش قلب دانشکدۀ پزشکی دانشگاه ملی شد. دو دوره عضو هیئت‌مدیرۀ نظام پزشکی کشور بود و در نهایت وزیر بهداری کابینۀ بختیار شد. وی خاطرات مهمی از روزهای پایانی پهلوی و اقدامات فرماندهان ارتش در آن روزها دارد. رزمآرا در فروردین 58 بازداشت و سپس آزاد شد.


خلاصه مصاحبه:

بیان سابقۀ خانوادگی- پدر رزمآرا یکی از پایه‌ریزان ارتش جدید در زمان رضاشاه- مخالفت سپهبد رزم‌آرا با ورود برادر کوچکش منوچهر به ارتش و ادامۀ تحصیل در دانشکدۀ پزشکی پاریس- بازگشت به ایران و آغاز طبابت- بیان سمت‌های وی از ریاست بر بخش قلب دانشکدۀ پزشکی تا وزارت بهداری بختیار- بازداشت رزم‌آرا در ابتدای انقلاب و اظهار نظر وی دربارۀ انقلابیون- ممنوع‌الخروج شدن همسر رزم‌آرا و دریافت خبری مبنی بر حکم بازداشت مجدد رزم‌آرا و چگونگی فرار مخفیانۀ آن‌ها از ایران و ملحق شدن به بختیار- وضعیت ارتش در ابتدای حکومت رضاشاه- معرفی سپهبد رزم‌آرا و فعالیت‌های وی- بدبینی شاه نسبت به سپهبد رزم‌آرا- ادعای رزم‌آرا مبنی بر اینکه هادی غفاری با دستان خودش هویدا را کشت!- ماجرای اکتشاف نفت در ایران و قراردادهای ناعادلانۀ نفتی ایران- تقسیم نفت منطقه در 1944 در سفر روزولت به خلیج‌فارس و دریای عمان بین دول غربی- ادعای نقش آمریکایی‌ها در ملی شدن نفت ایران برای کوتاه کردن دست انگلیس- نظر سپهبد رزم‌آرا مبنی بر ناتوانی ایران در صدور نفت و مخالفت با ملی شدن صنعت نفت علت بدنامی وی- فدائیان اسلام- ادعای منوچهر رزم‌آرا دربارۀ طرح نقشۀ سپهبد رزم‌آرا توسط دربار موازی با طرح ترور او توسط فدائیان اسلام- ادعای منوچهر رزم‌آرا مبنی بر وجود اسنادی که میگویند اسلحۀ خلیل طهماسبی هفت‌تیر بود و گلولۀ بدن سپهبد رزم‌آرا گلولۀ کلت بوده است- صادق هدایت، برادر زن سپهبد رزم‌آرا- اوضاع پس از قتل سپهبد رزم‌آرا- نظر رزم‌آرا دربارۀ مصدق- ارتباط 28 مرداد و 22 بهمن- چگونگی قتل سپهبد رزم‌آرا- چگونگی اوضاع در صورت عدم قتل سپهبد رزم‌آرا- تغییر اوضاع سیاسی- اجتماعی و تصمیم شاه در استفاده از نیروهای جبهۀ ملی- شرط دکتر مصدق برای پذیرش نخست‌وزیری مبنی بر عدم خروج شاه از ایران- پذیرش نخست‌وزیری توسط بختیار- توطئۀ بین‌المللی علیه شاه و سوءاستفاده امام از ناآگاهی مردم از محتوای جمهوری اسلامی- عدم شرکت بختیار در راهپیمایی تاسوعا و عاشورا برخلاف دیگر اعضای جبهۀ ملی، علت تمایل سران ارتش به وی- ماجرای دیدار رزم‌آرا با امام در نوفللوشاتو- ماجرای معرفی کابینۀ بختیار به شاه و عدم دستبوسی و تعظیم اکثر افراد کابینه- تشخیص بیماری شاه در سال 1971 و نظر سیا مبنی بر برکناری شاه- بیماری شاه- ماجرای زندانی شدن برخی از درباریان توسط شاه برای آرام کردن اوضاع- اطلاع بختیار از اوضاع نابسامان رژیم و پیشبینی وی دربارۀ روی کار آمدن حکومت جدید توسط روحانیت- نظر رزم‌آرا دربارۀ وضعیت کنونی جمهوری اسلامی- علت عدم آزادسازی درباریان زندانی شده توسط بختیار- وضعیت وزارت بهداری در کابینۀ بختیار، همزمان با تشدید تظاهرات و انقلاب مردم- وضعیت ارتش و نگرانی برخی از اعضای هیئت دولت دربارۀ آن- دیدار رزم‌آرا با شهید بهشتی- علت اجازۀ دولت جهت نشستن هواپیمای امام‌خمینی در فرودگاه- دیدار همافران با امام‌خمینی- دیدار فرماندهان ارتش با امام‌خمینی- ادعای رزم‌آرا بر حمایت آمریکا از امام و انقلاب برای مقابله با کمونیست.