دکتر خداداد فرمانفرماییان

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه
در لندن، انگلستان، 2009  

تصاویر:

اطلاعات:

مهندس خداداد فرمانفرماییان فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما، دکترای اقتصاد خود را از آمریکا اخذ کرده و پس از بازگشت به ایران ابتدا رئیس دفتر اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه و سپس قائم‌مقام بانک مرکزی دولت پهلوی شد. وی همچنین به مدت شش سال ریاست بانک مرکزی را به عهده داشت. فرمانفرماییان در متن برنامه‌ریزی اقتصادی و سازمان برنامه‌وبودجهٔ کشور بود.


خلاصه مصاحبه:

تولد در سال 1307، شرح احوال خانوادگی و خاندان فرمانفرماییان- عزیمت به لبنان و تحصیل در دانشگاه آمریکایی بیروت- سفر به انگلستان و تحصیل در رشتهٔ اقتصاد- عزیمت به آمریکا جهت ادامهٔ تحصیل و دریافت دکترای اقتصاد- شرح آشنایی با ابوالحسن ابتهاج در زمان تحصیل در آمریکا- بازگشت به ایران و انتخاب به‌عنوان رئیس دفتر اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه- فعالیت‌ها و خدمات ابتهاج در سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد- علت درگیری ابتهاج با شاه، صرف هزینه‌های زیاد اقتصادی از سوی شاه در امور نظامی بود- برنامهٔ دوم اقتصادی کشور- طرح اصلاحات ارضی و تجربهٔ محمدعلی میرزا فرمانفرماییان در این زمینه- تعامل سازمان برنامه‌وبودجه با وزارت اقتصاد و دارایی در تهیهٔ طرح بودجه- ملاقات با کِنِدی و درخواست تسریع رد کمک‌های نظامی از او- انتصاب به‌عنوان قائم‌مقام بانک مرکزی- توسعهٔ انجام‌شده در دولت امینی طرح کاملاً آمریکایی بود- فعالیت‌های صورت گرفته در بانک مرکزی- انتخاب به‌عنوان ریاست بانک مرکزی به مدت شش سال- بیان چند نمونه از فساد و سوءاستفاده مالی و نحوهٔ مبارزه با آنها- بیان تعامل سازمان برنامه‌وبودجه با ارتش و دخالت در خریدهای نظامی- تحلیلی از شخصیت هویدا و خدمات او به کشور- تشریح نحوهٔ تهیهٔ بودجهٔ کشور و مسئلهٔ تمرکززدایی- ارزیابی از طرح چهارم اقتصادی دولت پهلوی- تشریح علت افزایش ناگهانی واردات به کشور در دههٔ 50 شمسی (بزرگ‌ترین اشتباه اقتصادی آن دوران بود)- توضیح پیرامون منابع درآمد کشور و میزان وابستگی به فروش نفت- دیدگاه شاه به فساد مالی در دستگاه‌های دولتی.